Hola, aquesta és la nostra política de privacitat i ens agradaria que la llegeixis bé. En qualsevol moment pots exercir els teus drets contactant a la següent adreça de correu: rgpd@gis.cat sols has d’indicar-nos el nom i cognoms i el dret que vols exercir.

Qui som i com contactar amb nosaltres

Grup informàtic i de Serveis S.L amb CIF B43109520. La nostra adreça és carrer Vergés Paulí, 2, baixos de Tortosa. Pots contactar amb nosaltres al +34 977 588 082 o bé al correu rgpd@gis.cat

Com hem aconseguit les teves dades?

Les teves dades ens les has facilitat tu emplenant el formulari de contacte on prèviament has acceptat aquestes condicions o bé perquè en algun moment has utilitzat o comprat algun dels nostres serveis.

Que fem amb les teves dades?

Utilitzarem les teves dades exclusivament per a respondre les teves peticions o mantenir la relació contractual que hagis adquirit amb nosaltres. Per exemple, si ens compres un portàtil hem de realitzar la factura i conservar les teves dades per temes fiscals i de garantia del bé adquirit.

Durant quant de temps les mantindrem?

Mentre ens siguin útils o bé tu t’hi oposis. Tenim l’obligació fiscal de conservar les factures durant un període de sis anys. Al mateix temps si no ens indiques el contrari les conservarem per poder oferir-te els nostres serveis en campanyes de correu electrònic.

A qui donarem accés a les teves dades?

Per norma general no cedirem ni donarem accés a les teves dades. Sols en els següents casos:

 • Proveïdors externs per tal de fer les trameses de garanties de productes o prestacions de serveis..
 • A les institucions autonòmiques i/o estatals sota un requeriment legal.

Has de tenir en compte que en el cas de contractar serveis d’allotjament web, seràs tu el responsable de les dades que es tractaran en les diferents bases de dades del lloc web.

Com protegim les teves dades?

A Grup Informàtic i de Serveis ens prenem seriosament la seguretat dels nostres actius informàtics. Prenem mesures com:

 • El nostre servidor principal està ubicat darrere una porta contra incendis. 
 • Realitzem còpies de seguretat tan físiques com en cloud. Podem recuperar la informació dels darrers dos mesos.
 • Per accedir al nostre programari és necessari utilitzar un nom d’usuari i contrasenya.
 • Fem servir un servei de tallafocs, així com un anti virus actualitzat.
 • Les nostres instal·lacions estan protegides amb un sistema d’alarma comunicat amb la policia.
 • El nostre personal està format amb l’ús d’eines informàtiques així com dels coneixements bàsics relatius al RGPD.
Quins drets tinc i com exercitar-los?

Tens els drets que enumerem a continuació. Ens pots demanar per correu electrònic a rgpd@gis.cat  el corresponent formulari.

 • Accés: El dret d’accés és el teu dret a dirigir-te al responsable del tractament per a conèixer si està tractant o no les teves dades de caràcter personal.
 • Rectificació: L’exercici d’aquest dret suposa que podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament. Tenint en compte els fins del tractament, tens dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional. En la teva sol·licitud hauràs d’indicar a quines dades et refereixes i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, hauràs d’acompanyar la teva sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les teves dades.
 • Oposició: Aquest dret, com el seu nom indica, suposa que et pots oposar al fet que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents suposats: Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d’interès públic o en l’interès legítim, inclòs l’elaboració de perfils:El responsable deixarà de tractar les dades tret que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  Quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting directe, inclosa també l’elaboració de perfils anteriorment citada:

  Un cop exercit aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins

 • Supressió: Podràs exercir aquest dret davant la persona responsable sol·licitant la supressió de les seves dades de caràcter personal quan concorri alguna de les següents circumstàncies: Si les teves dades personals ja no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
  Si el tractament de les teves dades personals s’ha basat en el consentiment que vas prestar a la persona responsable, i retires el mateix, sempre que el citat tractament no es basi en una altra causa que ho legitimi.
  Si t’has oposat al tractament de les teves dades personals en exercir el dret d’oposició en les següents circumstàncies:
  El tractament de la persona responsable es fonamentava en l’interès legítim o en el compliment d’una missió d’interès públic, i no han prevalgut altres motius per a legitimar el tractament de les teves dades.
  Al fet que les teves dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent-hi l’elaboració perfilis relacionada amb el citat màrqueting.
  Si les teves dades personals han estat tractats il·lícitament
  Si les teves dades personals han de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui a la persona responsable del tractament.
  Si les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1 (condicions aplicables al tractament de dades dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació).
  A més, el RGPD en regular aquest dret el connecta d’una certa forma amb el denominat “dret a l’oblit”, de manera que aquest dret de supressió s’ampliï de tal forma que la persona responsable del tractament que hagi fet públiques dades personals estigui obligat a indicar als responsables del tractament que estiguin tractant tals dades personals que suprimeixin tot enllaç a ells, o les còpies o rèpliques de tals dades.

  No obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal forma que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació, per al compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la persona responsable, per raons d’interès públic, en l’àmbit de la salut pública, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Limitació: Aquest nou dret consisteix en el fet que obtinguis la limitació del tractament de les teves dades que realitza el responsable, si bé el seu exercici presenta dos vessants:

  Pots sol·licitar la suspensió del tractament de les teves dades:

  Quan impugnis l’exactitud de les teves dades personals, durant un termini que permeti al responsable la seva verificació
  Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades personals que el responsable du a terme sobre la base de l’interès legítim o missió d’interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els teus.
  Sol·licitar al responsable la conservació les teves dades:

  Quan el tractament sigui il·lícit i t’has oposat a la supressió de les teves dades i en el seu lloc sol·licites la limitació del seu ús.
  Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Portabilitat: La finalitat d’aquest nou dret és reforçar encara més el control de les teves dades personals, de manera que quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, rebis les teves dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguis transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte.

  No obstant això, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

 • A no ser objecte de decisions individualitzades: Aquest dret pretén garantir que no siguis objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les teves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre tu o t’afecti significativament de manera similar.

  Sobre aquesta elaboració de perfils, es tracta de qualsevol forma de tractament de les teves dades personals que avaluï aspectes personals, en particular analitzar o predir aspectes relacionats amb el teu rendiment en el treball, situació econòmica, salut, les preferències o interessos personals, fiabilitat o el comportament.

  No obstant això, aquest dret no serà aplicable quan:

  Sigui necessari per a la celebració o execució d’un contracte entre tu i el responsable
  El tractament de les teves dades es fonamenti en el teu consentiment prestat prèviament
  Tanmateix, en aquests dos primers suposats, el responsable ha de garantir el teu dret a obtenir la intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar la decisió.

  Estigui autoritzat pel Dret de la Unió o dels estats membres i s’estableixin mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims de l’interessat.
  Al seu torn, aquestes excepcions no s’aplicaran sobre les categories especials de dades (*art.9.1), tret que s’apliqui l’article 9.2. Lletra a) o g) i s’hagin pres les mesures adequades citades en el paràgraf anterior.

A més has de saber que:

 • El seu exercici és gratuït
 • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà: cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o bé negar-se a actuar.
 • Les sol·licituds han de respondre’s en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini uns altres dos mesos més.
 • El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per a exercir aquests drets.
 • Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optis per un altre mitjà.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que l’interessat sol·liciti que sigui d’una altra manera.
 • Si el responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.
 • Pots exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.
 • Hi ha la possibilitat que l’encarregat sigui qui atengui la teva sol·licitud per compte del responsable si tots dos l’han establert en el contracte o acte jurídic que els vinculi.